LOGITEX

KLN Energy je oprávneným zhotoviteľom solárnych systémov LOGITEX

Fotovoltický systém pre ohrev  úžitkovej vody  vyvinutý na Slovensku. Patentované ovládanie jednosmerného prúdu (DC), ktoré používa LOGITEX, sa dá použiť okrem ohrevu vody aj pre kúrenie a ohrev bazénu

 

 

Ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému. Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch. Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Využitie fotovoltických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať ďalšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltických panelov.

Možnosti ohrevu

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody.

Predohrev vody

Pre predohrev vody sa ohrievače vody zapájajú pred plynový alebo elektrický kotol so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody alebo tepelným čerpadlom na zdroj studenej vody (Obr. 1).

Teplá voda predhriata pomocou fotovoltických panelov prúdi priamo do zásobníka, výmenníka v plynovom alebo elektrickom kotly a ak je dostatočne teplá, nedôjde k odberu plynu alebo elektriny, čím dochádza k značnej úspore energii. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltických panelov, dôjde k dohriatiu vody v kotly. Na samotný ohrev vody sa spotrebuje výrazne menšie množstvo energie ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu energií. Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predhriata až na maximálny teplotný limit  tepelného čerpadla. Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30%. Zapojenie ohrievača vody LX ACDC/M+K pred plynový kotol umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka alebo ak je nepriaznivé počasie, je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody LX ACDC/M+K stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu.

Ohrev vody

Ohrievače vody LX ACDC/M+K je možné použiť ako samostatné elektrické ohrievače vody. Pracujú na princípe dvoch samostatných elektrických okruhov (Obr. 2). Prvý je napojený na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V) a druhý je napojený na ekologicky čistú elektrickú energiu z fotovoltických panelov. Obidva okruhy môžu pracovať súčasne alebo každý samostatne. Pripojenie na zdroj elektrickej energie zo siete garantuje ohrev vody počas dlhodobo nepriaznivého počasia. Pomocou termostatu sa nastaví požadovaná teplota vody (napr. 45 °C). Pri dosiahnutí prednastavenej teploty 45 °C sa automaticky vypína prívod elektrickej energie zo siete (AC 230 V) a v ohrievači vody sa ďalej zohrieva voda ekologicky čistou elektrickou energiou z fotovoltických panelov (ohrev až na max. teplotu 75 °C).

Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným významným šetrením finančných prostriedkov. Ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sa dajú využiť aj na pripojenie nočného prúdu (dvojtarife). V takejto variante v noci zohrieva vodu zdroj lacného nočného prúdu a cez deň ekologicky vyrobený prúd z fotovoltických panelov.

Hybridné ohrievače pre pripojenie na HDO sa vyrábajú len na objednávku!

Všetky typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K a M+KW majú zabudovanú univerzálnu špirálu pre jednosmerný prúd z panelov. Na univerzálnu špirálu možno pripojiť fotovoltický zdroj 1,0 kW (120 V DC) alebo 1,5 kW (180 V DC) alebo 2,0 kW (240 V DC).

Akumulovať vyrobenú elektrinu z fotovoltických panelov sa dá aj pomocou systému dvoch zásobníkov vody Logitex (Obr. 3).

Elektrina z panelov prednostne zohrieva vodu v prvom zásobníku vody, ktorý je určený pre bežnú spotrebu teplej vody v domácnosti. Po nahriatí prvého zásobníka, sa elektrina z fotovoltických panelov automaticky presmeruje na ohrev vody v druhom zásobníku, na ktorý je napojená umývačka riadu a cez zmiešavací ventil aj pračka. Po zapnutí umývačky alebo pračky, nedochádza k odberu elektriny zo siete na ohrev vody, pretože namiesto studenej vody vteká do umývačky a pračky teplá voda. V tomto prípade druhý zásobník nahrádza funkciu elektrickej batérie. Efekt je rovnaký – minimálny odber elektriny z distribučnej siete.  Druhý zásobník zároveň zabezpečuje predohrev vody pre prvý zásobník. Pri takomto zapojení nie je potrebný menič DC/AC pre výrobu elektriny do siete, ani elektrické batérie s meničom. Do distribučnej siete nepreniká žiadna vyrobená elektrina z fotovoltických panelov a preto nie sú potrebné žiadne schvaľovania a povolenia od distribučnej spoločnosti. Celá ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltických panelov sa spotrebuje v domácnosti, čím dochádza k výraznému šetreniu finančných prostriedkov v domácnosti za neodobratú elektrinu z distribučnej siete.

Všetky hybridné ohrievače vody modelovej rady M+K (KW) sa po nahriatí vody na predvolenú teplotu vody vypnú a automaticky presmerujú elektrickú energiu do meniča (Obr. 4), kde sa zmení jednosmerný prúd (DC) na striedavý (AC). Ekologicky vyrobený elektrický prúd sa prednostne spotrebováva v rámci vnútornej elektrickej siete – a ak výroba pokrýva okamžitú spotrebu v dome, nedochádza k odberu elektrickej energie z verejnej siete. Takto vyrobená elektrická energia prináša majiteľovi nemalé finančné prostriedky za ušetrenú elektrickú energiu z verejnej siete. Použitie ohrievača vody rady M+K (KW) umožňuje nielen 100 % využitie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltických panelov, ale umožňuje použitie maximálneho povoleného zdroja fotovoltických panelov aj pre menšie objemy zásobníkov. V prípade väčšieho odberu teplej vody a následnom znížení jej teploty v ohrievači vody, dôjde k automatickému presunu elektrickej energie z fotovoltických panelov z meniča do ohrievača vody. Menič sa vypne. Po nahriatí vody sa proces automaticky opakuje. Výsledným efektom používania ohrievača vody LX ACDC/M+K (KW) je nielen teplá voda, ale aj vlastná výroba elektrickej energie pre domácnosť, ktorá sa môže použiť napríklad na napájanie klimatizácie alebo kúrenia. A to všetko ekologicky elektrickým čistým zdrojom. Prebytok energie z ohrievača vody sa dá presmerovať na nahriatie ďalšieho ohrievača vody (Obr. 5) alebo nabíjanie batérie.

Poznámka: Ohrievače vody modelovej rady LX ACDC/M+K (KW) zabezpečujú mechanické odpojenie DC prúdu pri odpojení meniča (DC/AC) od verejnej DS

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (Obr. 6) je možné okrem ohrevu AC a DC prúdom pripojiť aj k externému zdroju tepla (krby, pece, tepelné čerpadlá, plynové kotle a pod.). Pomocou vstavaného trubkového systému (výmenníku) v ohrievači, dochádza k odovzdávaniu tepla do vody v ohrievači. Hybridný ohrievač LX ACDC/M+K je možné napojiť na teplovodný externý zdroj s max. teplotou 100 °C a tlaku 1 MPa. Výmenník pracuje v nútenom ako aj v samospádovom obehu. (Platí aj pre modelovú radu LX ACDC/M+KW.)

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+KW

Modelová rada M+KW sa vyrába len v 200 l prevedení, má dve 100 litrové teplotné sekcie.

Je určený pre:

  • pripojenie na plynové alebo elektrické kotle ako zásobník teplej vody
  • podlahové kúrenie pasívnych a nízkoenergetických domov ako ekologický elektrický kotol

Model M+KW je pre výrobu teplej vody rozdelený na dve časti (Obr. 8):

Voda v spodnej časti (B) sa predhrieva alebo zohrieva pred vstupom do hornej časti (A) zásobníka na teplotu vody, ktorá je vo vrchnej časti (A) zohriata pomocou plynového alebo elektrického kotla. Keď sa teploty vyrovnajú, fotovoltický zdroj zohrieva celý 200 l zásobník (A+B) až na maximálnu teplotu 75 °C (Obr. 8). Ohrev vody modelom M+KW znamená veľmi efektívne využitie ekologicky vyrobenej elektriny zo slnka, čím dochádza k výraznej úspore plynu alebo elektriny a výrazne sa predlžuje životnosť plynových alebo elektrických kotlov. Model M+KW sa dá využiť aj ako ekologický kotol pre podlahové kúrenie (kvapalné) pasívnych a nízkoenergetických domov. Je však potrebné na vrchnú časť zásobníka nainštalovať odvzdušňovací ventil. Po ukončení vykurovacej sezóny sa ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltických panelov môže automaticky presmerovať z LX ADCD/M+KW do meniča na výrobu AC prúdu pre použitie v domácnosti alebo priamo pre ohrev teplej vody pomocou ďalšieho hybridného ohrievača LX ACDC/M+K. Dá sa presmerovať aj na nabíjanie batérie.

Vývoj firmy LOGITEX ide stále dopredu. V roku 2012 pripravili nové modelové rady „M“ a „M+K“ a pokračovali ďalej. Začiatkom roka 2013 uviedli na trh nový model LX ACDC/M + KW 200 L. Je to  špeciálny zásobník pre plynové a elektrické kotle. Dá sa použiť aj ako ekologický elektrický kotol pre kvapalné podlahové kúrenie v pasívnych domoch. V druhom polroku 2013 začali na trh dodávať 300 L stacionárny zásobník s možnosťou pripojenia od 1-6 kW z fotovoltického zdroja. V prvom polroku 2014 rozšírili sortiment o stacionárne zásobníky s objemom až do 2000 L, s možnosťou pripojenia 1-18 kW DC z fotovoltického zdroja. V druhom polroku 2014 uviedli na trh fotovoltické kúrenie. Začiatkom roka 2015 k závesným ohrievačom vody 100 L až 200 L pridali nové funkcie ako napríklad bezpotencionálne pripojenie a ON/OFF GRID. Od mája 2015 uvádzajú na trh v Európe vynikajúci technický doplnok k ich hybridným systémom. Je to LXDC POWER BOX 1-2 kW DC, ktorý zvyšuje elektrické napätie z fotovoltických panelov pri nízkom slnečnom svite, čím výrazne zvyšuje výkonnosť ich systémov a dokáže posunúť hranicu využiteľnosti výroby elektriny z fotovoltických panelov na 99,5 % čo patrí k najefektívnejšiemu využitiu ekologicky vyrobenej elektriny na svete.Vo vývoji a využiteľnosti patentovaných riešení sa zaviazali ďalej pokračovať. V roku 2017 doplnia do ich zostáv nabíjač batérií, čím rozšíria použitie systému a okrem akumulácie elektriny vo forme tepla do zásobníka vody, umožnia akumulovať elektrinu aj do batérii. Citát „Chceme, aby naše výrobky prinášali ľuďom úžitok a radosť. Chceme, aby mali dobrý pocit z toho, že prispievajú k ochrane životného prostredia. A chceme, aby sa pri doručení faktúry za elektrinu alebo plyn objavili spokojné úsmevy na tvárach ľudí, ktorí si zohrievajú vodu a kúria našimi výrobkami “.

Reportáž z TV TA3 : video

 

Viac informácií na www.logitex.sk

Na stiahnutie :