Proces pripojenia do DS

Celý proces pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy za vás zabezpečí naša firma

 

Proces pripojenia malého zdroja do 10 kW, ktorý nepodniká v energetike v zmysle §4 ods. 4) zákona 251/2012 Z.z.

  1. Písomne požiadajte príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanie kapacity výkonu fotovoltickej elektrárne. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti je zverejnený prevádzkovateľmi distribučnej siete na ich webových stránkach.
  1. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať firmou malý zdroj.
  1. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
  1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
  1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti.

Súčasťou oznámenia je:

  • kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja
  • vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja firmou, ktorá je držiteľom certifikátu
  1. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť.
  1. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič.

Viac informácií sa dozviete na webových stránkach regionálnych DS.