Zelená domácnostiam

KLN Energy je zaregistrovaná v národnom projekte Zelená domácnostiam ako oprávnený zhotoviteľ 

Pri vyplňovaní poukážky Vám radi pomôžeme alebo všetky náležitosti vybavíme za Vás

 

Ako získať podporu v projekte Zelená domácnostiam
2020

 

Zelená domácnostiam

Národný projekt SIEA(Slovenská inovačná a energetická agentúra) je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný aj z tejto stránky. Tu sú informácie, ako žiadosť v ďalšom kole podať. Skôr ako začnete žiadosť vypĺňať oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam a odporúčaniami pre domácnosti.

Upozornenie:
O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. V pripravovaných kolách je  platnosť poukážky 3 mesiace.

Harmonogram oprávnených období pre podávanie žiadostí o poukážku  do 1.12.2020

Žiadosti je možné podávať od 15-tej hodiny prvého dňa oprávneného obdobia. Termíny nasledujúcich oprávnených období budú zverejnené pred skončením aktuálnych oprávnených období.

Dotacie 2020 3

Finančné limity pre vydávanie poukážok

Po otvorení zásobníka budú vydané poukážky podľa aktuálneho stavu hodnoty poukážok v obehu až do maximálneho finančného limitu pre dané zariadenie. Informácie o aktuálnom stave poukážok v obehu sú k dispozícii v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku. Vydávanie poukážok sa znova spustí, keď klesne objem poukážok v obehu pod minimálny finančný limit pre dané zariadenie.

viac na : Zelenadomacnostiam.sk

 

Harmonogram prvých plánovaných kôl na rok 2020. Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl na vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam II a o dva mesiace predĺžila platnosť poukážok, ktoré doteraz v roku 2020 vydala.

viac na : https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/siea-odlozila-vyhlasenie-dalsich-kol-zelenej-domacnostiam-ii-a-predlzila-platnost-vydanych-poukazok/

Informácie o ďalších termínoch, kedy bude možné požiadať o poukážku, SIEA spresní v nasledujúcich mesiacoch.

  Tri zásadné kroky ako sa dopracovať k podpore

1. Konzultujte riešenie s odborníkom na danú problematiku

 • aké je najvhodnejšie technické riešenie pre vašu nehnuteľnosť
 • vaše finančné možnosti
 • výška dotácií na navrhovaný systém

Získať vhodného zhotoviteľa, ktorý vám dodá a odborne namontuje vybraný systém.
Neodporúčame si tovar kupovať samostatne a až potom hľadať zhotoviteľa! Dotáciu si môžete uplatniť len na základe faktúry zhotoviteľa. Samostatným nákupom by ste o väčšinu podpory prišli.

2. Ak už máte vybraného zhotoviteľa a konkrétne riešenie s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA

O poukážku neodporúčame žiadať skôr, ako si u vybraného zhotoviteľa neoveríte, že sú schopní zariadenie do 3. mesiacov od vydania poukážky odovzdať (v ďalšom kole sa termín môže zmeniť).
O poukážku môžete požiadať Tu alebo na www.zelanadomacnostiam.sk

Ako vyplniť žiadosť o poukážku

Podrobný postup pri vypĺňaní poukážky je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam II.

Kroky pri podávaní žiadosti:
1. Registrácia miesta inštalácie
Zadať je nutné okrem iného aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva budovy, teda rodinného alebo bytového domu, v ktorom plánujete zariadenie využívať. Pre správne vyplnenie žiadosti o poukážku je vhodné, aby ste mali pri sebe k dispozícii výpis listu vlastníctva.

 1. Špecifikácia zariadenia
  Pre každý druh zariadenia, ktoré plánujete inštalovať, je potrebné podať samostatnú žiadosť. Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia, výrobcu a výrobného typu sa uvádza aj počet kusov, celkový výkon a pri zariadeniach určených na výrobu elektriny aj kapacita akumulátorov, ak sa s uskladňovaním vyrobenej elektriny pri inštalácii počíta.
 2. Výpočet hodnoty poukážky
  Informačný systém na základe zvolených údajov vypočíta maximálnu hodnotu poukážky.
 3. Vlastníci nehnuteľnosti
  V prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia.
 4. Potvrdenie splnenia podmienok
  V tejto časti potvrdzujete, že spĺňate všeobecné podmienky podpory. Zároveň máte uviesť, ktoré z uprednostňujúcich podmienok podpory spĺňate.
 5. Výzva na potvrdenie záujmu
  Krátko po vyplnení formuláru bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je potrebné čím skôr potvrdiť záujem o poukážku.
 6. Potvrdenie záujmu
  Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná.
 7. Vyhodnotenie

Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces. Počas vyhodnocovania budú poukážky zoradené podľa toho, kedy ste potvrdili záujem o poukážku kliknutím na odkaz. Podľa výsledku zoradenia a dostupných finančných prostriedkov systém vyhodnotí, ktoré žiadosti budú uspokojené.

 1. Správa o výsledku

Po vyhodnotení je všetkým žiadateľom, ktorí potvrdili počas otvoreného kola záujem o vydanie poukážky, elektronicky odosielaný mail s informáciou, či ich žiadosť uspela, alebo nie. V prípade dostatku finančných prostriedkov pre danú poukážku je návrh zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia spolu s poukážkou vytlačený, podpísaný a odoslaný v tlačenej forme na adresu kontaktnej osoby, uvedenú v žiadosti. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24-hodín od otvorenia kola.

Upozornenie:
Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len počas vyhláseného kola. Termíny pripravovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam II sú zverejnené v
Harmonograme plánovaných kôl.

Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania. Do 30.dní musí zhotoviteľ poukážku zaregistrovať v SIEA a do 3. mesiacov ( termín sa v jednotlivých kolách môže meniť) od dátumu vydania poukážky, musí dielo zrealizovať a požiadať o jej preplatenie.

Podporované zariadenia

 • malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW
  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny
 • zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome
  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť)

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome

 1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu
 3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov

pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov)
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov)
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť

Fotovoltické panely

V rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.
Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy nesie zhotoviteľ, s ktorým má domácnosť uzatvorenú zmluvu.

Technické podmienky

Fotovoltický panel spĺňa podmienky, ak je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C);

 Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltických zariadení

 • fotovoltické panely
 • nosná konštrukcia
 • mikromenič alebo striedač
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy
 • regulátor nabíjania
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody
 • riadiaca jednotka
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému
 • montážne práce
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA.

Sadzba a maximálna hodnota poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome

Pri podpore fotovoltických panelov sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory:

Sadzba a maximálna hodnota príspevku

Pri fotovoltických systémoch boli v minulosti uprednostnené inštalácie, ktoré využívali akumuláciu energie v batériách zvýhodneným poradím a tiež možnosťou získať finančný bonus na investíciu do batérií. V pokračovaní projektu už nebude pri fotovoltike žiadna forma uprednostnenia inštalácií s akumuláciou. Zrušený je i bonus na akumuláciu, ale samotné batérie a ich príslušenstvo budú naďalej oprávneným výdavkom.

Viac informácií o podpore na : www.zelenadomacnostiam.sk